Source Translation
@ ensaïmada
@ rova
@ arrova
access accés
account compte
action acció
add afegeix
additional addicional
address adreça
admin administrador
advanced avançada
advanced avançat
after després
alphanumeric alfanumèric
always sempre
application aplicació
applications aplicacions
archive arxiu
argument argument
asterisk asterisc
attach adjunta
attach adjuntar
attachment adjunció
attribute atribut
attributes atributs