Source Translation
Access Dostęp
Access denied Brak dostępu
Action Operacja
Choose Wybierz
Click Dotknij (na urządzeniach Dotykamy nie klikamy)
Couldn't Nie można
Create Utwórz
Current Aktualna
Do you really want Czy na pewno chcesz
Edit Edytuj
Entry Wpis
Event Zdarzenie
Exit Wyjdź
Field Pole
Find Znajdź
free version W darmowej wersji
Image Obraz
Images Obrazy
Library Biblioteka
not found nie znaleziono
picture obrazek
repository na razie magazyn / kontener tez ok
Search Wyszukaj
Select Zaznacz (czasem Wybierz)
Show Pokaż
When User Action Translation
2 years ago Roman Matuła Glossary added MementoAndroid/Polish
Operacja
2 years ago Roman Matuła Glossary added MementoAndroid/Polish
Aktualna
2 years ago Roman Matuła Glossary added MementoAndroid/Polish
Aktualizuj do wersji PRO, aby usunąć te ograniczenia.
2 years ago Roman Matuła Glossary added MementoAndroid/Polish
W darmowej wersji
2 years ago Roman Matuła Glossary added MementoAndroid/Polish
Aktualizacja
2 years ago Roman Matuła Glossary added MementoAndroid/Polish
Zdarzenie
2 years ago Roman Matuła Glossary added MementoAndroid/Polish
Wyzwalacz
2 years ago Roman Matuła Glossary added MementoAndroid/Polish
Utwórz
2 years ago Roman Matuła Glossary added MementoAndroid/Polish
Dotknij (na urządzeniach Dotykamy nie klikamy)
Browse all glossary changes