Source Translation
Access Dostęp
Access denied Brak dostępu
Choose Wybierz
Couldn't Nie można
Do you really want Czy na pewno chcesz
Edit Edytuj
Entry Wpis
Exit Wyjdź
Field Pole
Find Znajdź
Image Obraz
Images Obrazy
Library Biblioteka
not found nie znaleziono
picture obrazek
repository na razie magazyn / kontener tez ok
Search Wyszukaj
Select Zaznacz (czasem Wybierz)
Show Pokaż
Upload Prześlij
Uploading Przesyłanie
up to date jest aktualna
Value Wartość
View Wyświetl ?